Doktora

  1.      Disiplinlerarası Biyomedikal Teknolojiler Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları

Disiplinler doktora programına kabul edilecek Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin, aşağıda belirtilen asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir:

  1.        Disiplinlerarası Doktora Programına kabul edilecek öğrencilerin üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Bu alanların dışında Yüksek Lisans derecesine sahip adaylar ile Doktora Yürütme Kurulunun uygun gördüğü diğer adaylar Bilimsel Hazırlık Programı’na tabi tutulurlar. Bilimsel Hazırlık Programını tamamlama süresi en çok bir yıl olup başarılı olan öğrenciler doktora programına kabul edilirler. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir.
  2.        Programa başvuracak adayların üç yıldan eski olmamak koşulu ile ALES sayısal puanının en az 55 veya Uluslararası kabul gören GRE ile başvurularda eşdeğer sayısal taban puanının en az 700 olması gerekmektedir.
  3.        Programa başvuracak adayların üç yıldan eski olmamak koşulu ile KPDS veya ÜDS’den İngilizce dil puanı en az 55 veya bu puanın Uluslararası sınav (TOEFL, IELTS vb.) eşdeğeri olmalıdır.
  4.        Disiplinlerarası doktora programına başvurular (ilan edilecek toplam kontenjan dahilinde) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne yapılır. Sınav jürisi, programın bağlı bulunduğu Anabilim Dalı Başkanları dahil en az 5 kişiden oluşur. Ayrıca ikişer yedek üye belirlenir.
  5.        Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si ile yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla elde edilir. Adayların başarılı sayılması için mülakat notunun en az 75, bilimsel başarı düzey notunun da en az 70 olması gerekir.
  6.         Disiplinlerarası Biyomedikal Teknolojiler Doktora Programına kayıt yaptıran öğrenciye ders programının oluşturulması, onayı ve diğer öğrencilikle ilgili işlerde yardımcı olmak üzere Doktora Programı Yürütme Kurulunun kararıyla bir program danışmanı atanır. Danışmanlığın etkin bir biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimde öğrenci izleme dosyası tutulur. Tez danışmanının atanmasıyla program danışmanının görevi sona erer ve bu görevler tez danışmanınca yürütülür.

 

  1.      Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler (Dersin Kodu, İçeriği ve Kredisi)

Disiplinlerarası Biyomedikal Teknolojiler Doktora Programı öğrencisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile 2 zorunlu (Araştırma Metotları ve Girişimcilik) 5 isteğe bağlı seçmeli olmak üzere yedi dersten az olmamak koşuluyla en az toplam 42 AKTS ders yükü ile seminer derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Yüksek lisans eğitimi sırasında zorunlu dersleri almış ve başarı ile tamamlamış öğrenciler, doktora eğitiminde bu dersler yerine seçmeli dersler içerisinden istedikleri dersleri alabilirler. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir.

Her yarıyıl açılacak dersler Disiplinlerarası Doktora Programı Yürütme Kurulu’nca belirlenir. Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı Doktora Öğretim Programı derslerinin kodu, adı ve kredisi aşağıda verilmiştir. Bu derslerin içerikleri ise EK-4’de verilmiştir. Zorunlu dersleri daha önce almış ve başarmış öğrenciler, bu derslerin yerine doktora veya yüksek lisans seçmeli ders havuzundan ders seçebilirler. Doktora öğrencilerinin seçmeli dersler olarak hem yüksek lisans hem de doktora ders havuzundan ders seçebilmektedirler.

Kredili dersleri ve seminer derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Doktora Programı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütücü enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri Doktora Programı Yürütme Kurulu onayına sunularak kesinleşir ve yürütücü enstitüye bildirilir. Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim– Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere “Disiplinlerarası Biyomedikal Teknolojiler Doktora” diploması verilir. 


Başa Dön